Uitreikbediening

Getuienisbediening

Flip van den Berg is die kerkraadslid vir getuienisbediening. Die beplanning, koördinering en finansiering van die NG Nelspruit se Getuieniswerk geskied deur middel van die Getuienisbediening. Die Getuienisbediening is verbind aan die visie en die werksaamhede van die Gemeente, maar is ook verantwoordelik om die gemeente in te lig, op te lei en uit te stuur om getuies in die wêreld te wees.

Die funksie van die Getuienisbediening is:

  • Die liniëring, bewusmaking en verkondiging van God se plan om elke lidmaat, en die gemeente, te gebruik om die hele wêreld te bereik met die verlossende evangelie van Jesus Christus.
  • Om die gemeente, te mobiliseer vir Getuienis deur te bid, te gaan en te gee. Op hierdie terrein koördineer die Getuienisbediening korttermyn uitreike, sendelingondersteuning en Bybel- en Literatuur-verspreiding vanuit die gemeente.
  • Om gebed vir Getuienis binne die gemeente aan te moedig, te koördineer en uit te voer.
  • Om toe te sien dat die vermenigvuldiging van gelowiges reg oor die wêreld plaasvind en dat nuwe geloofsgemeenskappe plaasvind.
  • Om toe te sien dat die volle evangelie aan volle mens bedien word; d.w.s die mens holisties, as liggaam, siel en gees, bedien word.
  • Om al hierdie Getuienisverwante aktiwiteite binne die gemeente te organiseer.

Die getuienisbediening bestaan uit die volgende aksiegroepe:

  • Mosambiek
  • Ondersteuning van Evangeliste van die Verenigde Gereformeerde Kerk
  • Sendelingondersteuning
  • Nelspruit Gemeenskapsforum

Baremhartigheidsbediening

Leraar

Stephan van Greunen

Voorsitter

Cavall Venter – Gemeente Maatskaplike Werker

Kantoor ure

Maandae, Woensdae en Donderdae oggende
7h30 – 12h30

Kontaknommer : 013 752 4023

Hierdie bediening is daarop gerig om deur Christus se liefde, mense in liggaam, gees en siel in nood by te staan en so gesonde mense, gesinne en huwelike te help vorm, wat God sal verheerlik.


AKSIES BY ONDERLINGESORG

BEDIENING OP WIELE

Voorsitter: Santie Tyrer
Kontaknommer: 084 517 6806

Agtergrondsinligting van die ontstaan van die Aksie

Ongeveer 9 jaar gelede het Santie navraag gedoen hoe om betrokke te raak in die gemeente. Sy het saam met ander dames op Woensdae gehelp om kos te maak vir die straatmense wat hier kom eet het. (Woord en Broodbediening destyds) Op daardie stadium was sy steeds voltyds indiens van haar man.
Santie was aangegryp oor mense se nood en hulle omstandighede. Sy het al hoe meer behoeftes en nood binne die gemeenskap raak begin sien en sodoende uitgereik na gesinne en individue. Sy het voltyds begin met hierdie aksie van haar.

Aan wie word daar hulp verleen

Daar word ‘n diens in ‘n radius van 50km rondom Nelspruit gelewer. Ons is ‘n gemeente wat na buite uitreik en ons dienslewering is nie net op ons gemeente lidmate en Nelspruit gemeenskap gerig nie. Dit gebeur dikwels dat ons kan uitreik na gebiede soos Ngodwana, Barberton, Chwene naby Numbihek, Witrivier en ander gebiede waar behoefte/ nood is. Ons het die voorreg om weekliks aan ‘n minimum van 55 gesinne, instansies soos 3 Huise van Bejaardes, Huis Betlehem (Nelspruit/Witrivier) brood/kospakkies af te lewer. Hierdie voorrade kom net van donasies uit die gemeenskap. Daar is ‘n paar gemeenskapsprojekte buite Nelspruit omgewing wat ook weekliks besoek word met brood, bene-vleis, ysies en ten minste 4 keer per jaar ook met groot hoeveelhede klere, linne en ander huishoudelike benodigdhede.

Die nood wat ons aanspreek, is ook van so aard dat dit hande vat met die Getuienisbediening en betrokke is by 3 Evangeliste van die Verenigde Geref. Kerk in die gebiede van Tekwane, Ngodwana en Kabokweni.

Santie is 24/7 beskikbaar vir “ons” mense en ook vir donatuers wat soms verwag dat voorrade onmiddellik afgehaal moet word omdat dit hul spasie beperk. Weekliks verslae van donateurs en aflewerings aan behoeftige mense word aan die Gemeente Maatskaplike Werker gedoen en sy is te alle tye verantwoordbaar.


GESINSORG-AKSIE

Voorsitter: Cavall Venter

Die doel van hierdie aksie is om die onmiddellike materiele nood/behoeftes wat individue en gesinne beleef te identifiseer en aan te spreek. ‘n Volledige maatskaplike ondersoek word gedoen voordat enige hulpverlening plaasvind. Daar is 5 persone betrokke wat help met die aankope van kruideniersware indien nodig.


NOODKOS-VRIESKAS

Voorsitter: Elna Moller
Kontaknommer: 072 576 3226

Hierdie aksie het ontstaan as gevolg van gesinne wat onder die broodlyn leef. Meeste van die gesinne het ‘n inkomste maar die inkomste is onvoldoene om in die basiese behoeftes te voorsien. Die meeste gesinne is waar kinders betrokke is . Maandeliks word ‘n gemiddeld van +- 900 bakkies gevriesde kos aan 15 gesinne voorsien. Hierdie etes kom vanuit die gemeente.


BEDIENINGSAKSIE NA NCF

Voorsitter: Cavall Venter

Die afgelope 7 jaar het ons gemeente aan die smeer geraak met broodjies vir Nelspruit Gemeenskapsforum. Ons het begin om Woensdae twee weekliks broodjies te voorsien. Die behoefte by/van ons lidmate om betrokke te raak en om iewers iets te beteken het al hoe groter geword. En so het ons gemeente aan die “SMEER” geraak, ook op Dinsdae!

Daar is reeds 17 persone wat betrokke is by hierdie aksie.

Hoe hard moet daar gewerk word? Daar is ‘n maksimum van 5 smeerbeurte ‘n jaar. Wat word van my verwag? Ons benodig gesinne, selgroepe of individue om te help om 10 brode te smeer met margarine en konfyt. Die broodjies word by NCF afgegee. Indien nie self kan smeer nie, kan 10 brode, margarine en konfyt by NCF vir die spesifieke beurt afgegee word.

Hoe kan jy betrokke raak? Kontak Cavall vir meer inligting.


KLEREKAS AKSIE

Voorsitter: Santie Tyrer
Kontaknommer: 084 517 6806

Die bydraes en ondersteuning wat ons vanuit die Gemeente en Gemeenskap kry is oorweldigend. Dit maak dit vir ons moontlik dat ons nie net mense in Nelspruit nie, maar ook in ander gebiede waar daar nood en behoefte is, te kan help. Meeste van hierdie klere donasies moet afgehaal word.