Ondersteunings Dienste

Eiendomme van ons gemeente

Hierdie bediening van die kerkraad is verantwoordelik vir die volgende:

  • Die voorsiening in die fisiese behoeftes van die gemeente en sy bedieninge sodat die werk gemaklik en doeltreffend kan uitgevoer word.
  • Beplanning rondom toekomstige uitbreiding van die werksaamhede, en ook die onderhoud van al die geboue, dws herstelwerk en vervanging van gebreekte toebehore. Dit sluit die wonings van die leraars in.
  • Die skoonmaak van die geboue wat weekliks gebruik word.Die voorbereiding van die geboue en terreine vir die byeenkomste. Die koster en die verskillende arbeiders is hiervoor verantwoordelik, en doen hiervan verslag aan die bediening
  • Die uitlê en onderhoud van die tuine.
  • Gemeentelede met die bepaalde gawes en vermoëns word betrek volgens behoeftes om te help of raad te gee
  • Is verantwoordelik om toe te sien vir die sekuriteit en beveiliging van die terrein.
  • Moet daarop let dat die eiendom verantwoordelik gebruik word, en stel dus die gebruiksreëls op

Dis so maklik om te dink dat die eiendomme van ons gemeente aan die aardse, of die tydelike deel van die skaal staan in God se koninkryk. En daarom kan dit verwaarloos word of van geen belang beskou te word.

Ons het egter ontdek dat ons geboue ons werk in die koninkryk nie alleen makliker maak nie, maar ook moontlik maak. Ons posisie in die middedorp van Nelspruit is ’n verantwoordelikheid. Dit is ’n baken van in Wie ons glo en ’n sigbare heenwysing na sy teenwoordigheid. Ons posisie is ook ’n geleentheid om betrokke te raak by die mense van die middestad en hul behoeftes. Daarom wanneer daar gekyk word na ons geboue vertel dit die storie van hoe ons God se opdragte hoor vir ons gemeente.

Die kerkgebou kom uit die vyftiger jare toe die argitek Vermooten baie bekend was. Baie kerke uit daardie tyd lyk dan ook dieselfde.Hoe om ’n gebou uit daardie tyd aan te pas by die behoeftes van die hede het dus veel gevra vir die kunstiges onder ons.( Sien ook ons kunswerke) Argitekte en ander kundiges het saam koppe bymekaar gesit, en sonder om aan die struktuur te verander is die kerk ’n vriendelike gesig en binnekant gegee. Die feit dat die kerk in ’n halfsirkel gebou is met gallerye, maak dat by die 700 mense almal naby aan die prediker voel en die spreker aan hulle. Kerkgangers sien mekaar se gesigte, en dit dra by tot die gemoedelikheid en ook geloofsbelewenis wanneer jy ’n ander in aanbidding sien. Die spreekwoord dat die mense die kerkgebou aanvanklik vorm, en daarna vorm hy die gemeente, is waar, en ons kon hierdie sterkpunt versterk. Ons weet dat dat dit bydra tot die atmosfeer van aanbidding en lof.

So het ons ook ’n groot gerieflike saal waar feesgeleenthede en eredienste maklik beplan kan word met genoeg ruimte. Hier word die gebedskamer gehuisves,die administratiewe kantore, die klerekas, die kleuterkerk, die kombuis waaruit die barmhartigheidsbediening plaasvind (inloop ys/vrieskas en voorbereidingtafels vir kos), en dan ook die stoep met sy braaiplekke en kuierplekke vir enige geselligheid. Die teedrink na die diens is een van die elemente wat opbou aan ons verhoudings.Die gerieflike kategese lokale maak hierdie jeugbediening soveel makliker.Die kleuterkerk is volledig toegerus om die kleingoed veilig, gemaklik en vriendelik te ontvang.Ons muur van herinnering is gebou in die vorm van die alfa en die omega, met die drie kruise as ingang.Die gebou wat deur die Nelspruit Community Forum bestuur word, is ’n aksie wat op ons saalstoep begin het en so uitgebrei het dat ons die kerk van die Assemblies of God oorgeneem het, en het toe ’n skool en kerkgebou volgens hul behoeftes elders gaan oprig het. Hierdie gebou word gratis voorsien en is deur ons kerkraad omskep om te voorsien in behoeftes van die mense op straat.

Finansies

‘n Dankoffer gaan altyd aan die Here. Ons beginsel is dat elke gelowige in volwassenheid self verantwoordelik is om dit te bring. Dit kan op verskeie wyses gedoen word. Daar is koeverte by die deure beskikbaar vir die doel. Andersinds deur aftrekorders of internetbetalings.

Die doel van Aksie Finansies:

Om die finansiële funksie van NG Kerk Nelspruit te verrig ooreenkomstig erkende rekeningkundige praktyke en wel as volg:
  • Opstel van ‘n jaarlikse begroting ooreenkomstig die lys van prioriteite wat deur die kerkraad verskaf word;
  • Gereelde monitor (maandeliks) van die stand van die kerk se finansies en terugvoer aan die kerkraad;
  • Advies aan die kerkraad rakende enige finansiële aangeleentheid wat die kerk se finansies beïnvloed of kan beïnvloed.
Bankbesonderhede:
ABSA Nelspruit
NG Kerk Nelspruit
Rek nr: 1070580043
Tjekrekening

Administrasie