Geloofsbediening

Hierdie bediening spits hul spesifiek toe op die eredienste. Dit is dan veral die kunstenaars wat hier geleentheid kry om hul gawes uit te leef in diens van die Here. Noem dit kreatiewe kommunikasie. Kommunikasie tussen God en sy gemeente. Die kunste slaag daarin om die gevoel van afstand wat by die mens ontstaan te oorbrug deur kreatief te dink oor hierdie kommunikasie. Hetsy deur die visuele van die skilderye en die gebruik van die rekenaar en oorhoofse projektor. Lees meer van die kunswerke en kunstenaars in die gemeente Kunswerke in ons Geboue 2

Hetsy deur die klanke en woorde van die musiek. Hier het die Here besondere gawes vir ons gegee met vele sangers, musikante en klankoperateurs. Van ons liedere en soms die vertalings van bekende liedere uit ander tale word uit eie geledere gevind.

Ons onderskei ook van Sondag tot Sondag in die aard van ons musiek. Die een Sondag is dit meer tradisioneel met pyporrel,klavier,viool,fluit en klarinet. Die volgende Sondag is dit tromme, klavier, drie soorte kitare, saksofoon, fluit en viool. Ons liedere skat kom uit die sangbundel met psalms en gesange, ‘n bundel met ander liedere met Engels ingesluit waar die oorspronklike woorde en hartsbedoeling onvertaalbaar is. Dan is daar menigte nuwe liedere uit die elektroniese bundel van die kerk nl. Flam

Die kunstenaars geniet die volle ondersteuning van die kerkraad en die gemeente, en ons hoor nooit klagtes oor die musiek nie. Hier dank ons die Here wat in die gemeente ‘n liefde gegee het vir mekaar se styl en smake.

Die vraag is al gevra wat die kunstenaars betaal word en kan die gemeente dit bekostig ? Nie een word betaal nie, want dit is hul manier om die Here te loof en eer, en so word die Liggaam van Christus gedien. Hulle speel of sing nie elke Sondag nie en hul staan tou om ‘n beurt te kry. Ons is ook bevoorreg om ‘n tradisionele koor te hê wat spontaan na vore gekom het en veral uit die ouer deel van die gemeente kom en dit geniet om op hierdie manier saam deel te neem aan eredienste

Ander kunste geniet ook die voorreg om saam met die liturg die erediens te beplan. Llofdansers en dramas help telkens om ‘n boodskap te versterk en uit te beeld. Ons vind gereeld redes om feeste te reël en dit is dan ook by sulke geleenthede waar hul deelname van groot waarde is, en veral die jongeres en kinders hul deel kan doen.

Kerstyd, Lydenstyd, Paastyd, Hemelvaart en Pinkster se feesgeleenthede word aangevul met oesfees en ander dankfeeste.

Laastens wil ons beklemtoon dat nie een van bogenoemde aksiegroepe geslote is nie. Ons vra gereeld dat iemand wat die Here met sy/haar gawes wil dien, na vore sal kom. Maar altyd met die voorwaarde. Dit gaan nie om ‘n eenmansvertoning nie. Die Fokus bly altyd die Here self en wanneer die intersessors tydens die eredienste saambid, is dit altyd een van hul opdragte nl, dat die Vader, Seun en Heilige Gees voorop sal staan in elkeen se hart en denke.

Gebedsbediening

Vir sekere bedienings in die gemeente kry ons sekere gawes, maar om te bid is die plig en voorreg van elke lidmaat, groot en klein.
Dit is dan ook ons verwagting dat alle byeenkomste en vergaderings in ons gemeente sal geanker word in gebed. Dit is ons oortuiging dat God presies weet waarheen Hy met ons op pad is, en dat enige byeenkoms geleentheid sal skep om dit by God te hoor en sy wil met ons te soek .

Gebedsbrief

In die skooltermyne verskyn die gebedsbrief weekliks as deel van afkondigings Sondae. Tans word die gebedsbrief deur Amanda Prinsloo opgestel, in samewerking met een van die leraars.

Op ons almanak verskyn gemeentelike behoeftes waarvoor ons ook bid. Dit is die opsteller van die gebedsbrief se taak om tekste uit die Bybel te koppel aan die behoeftes van die week.

In die Skrif is God se beloftes asook sy wil vir ‘n saak duidelik uitgespel:

'En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.' - 1 Johannes 5:14-16

Die preek van die week en die implikasies wat dit inhou vir die praktyk van ons daaglikse lewe , word ook op deur gebid. Ons wil nie skuldig wees aan die onderstaande waarskuwing nie.

'Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ’n spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ’n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. - Jakobus 1:23-25

Ons bid ook graag vir ons lidmate wat in nood, van watter aard ook al, verkeer. Hier is ons heeltemal afhanklik van aanmelding.

'As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. - Jakobus 5:13-16

Ons bid ook graag vir behoeftes uit ons omgewing, en vir mede lidmate. Hier is ons afhanklik vir aanmeldings en natuurlik die nuus deur koerante en TV. Die bidder praat direk met Hom in wie se Hand die bestuur en sorg van ons wêreld is.

'Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, 4wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.' - 1 Timoteus 2:1-3

Ons bid ook graag dat God se koninkryk hier op aarde sal kom; Sendingwerk van dwarsoor die wêreld se behoeftes word bekendgemaak

'Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.” - Matteus 9:38

Intersessie tydens eredienste

Elke Sondag tydens die erediens is daar intersessors in die gebedskamer wat deel is van die gebedsoorlog. Ons beleef hoedat die bidders wat in Gees en Waarheid aanbid, gelei word om met die Swaard van die Gees die vyand teen te staan in die Naam van Jesus Christus.

'Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Ter wille van hierdie evangelie is ek ’n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is.' - Efesiërs 6:18-20

Ook hier word die Here herinner aan sy beloftes.

'Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie.' - Jesaja 62:6

Intersessie vir die erediens is anders as voorbidding wat vooraf plaasvind. Intersessie vind plaas tydens die prediking en die bidders tree in die bresse vir die prediker.

So beleef ons dat mense se lewens verander tydens die diens omdat hul vry is om te luister.

'I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone.' - 1 Tim 2: 1

'Die Here wou hulle verdelg, maar Moses, sy uitverkorene, het by Hom vir hulle in die bres getree om sy gramskap af te keer, sodat Hy hulle nie vernietig het nie.' - Psalm 106:1

'Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ’n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie.' - Esegiël 22:30


Die gebedskoördineerder is Johan Lues 0825604282 en sou jy wou deel word van hierdie aksiegroep kan jy hom gerus kontak. Opleiding word ook gegee.

Gebedskamer

Die gebedskamer is so ingerig dat enige lidmaat enige tyd daar kan ingaan om stil te raak. Die slot het ‘n kode en die kan by die kerkkantoor gekry word.In die gebedskamer is daar ook simbole wat ons herinner aan die pad van gebed.Daar is ‘n kunswerk wat ons herinner aan ons eie gebrokenheid voor God. Daar is leë kruike wat gevul moet word.Die kruis herinner ons aan die volmaakte offer en in Wie se Naam ons alles vra. Die swart en wit skildery bevat elemente van behoeftes waarvoor gebid kan word.

Gebedsnoodlyn

Soms ontstaan daar dringende nood waarvoor dadelik ingetree moet word. Dan kan onderstaande nommer gekontak word per SMS of persoonlik. Claudine kan binne sekondes by die 40 persone kontak wat dan vir die saak intree. Hierdie bidders is vrywilligers en jy sou jouself kon byvoeg deur dieselfde nommer te kontak

Claudine Venter 0828089728